15 topics for Speaking (B1 Test)

15 topics for Speaking (B1 Test)

15 Chủ đề thi kĩ năng nói B1 dành cho các bạn đang cày thi B1 chuẩn châu âu. 15 topics for Speaking (B1 Test)  Topic 1: The means of transport you like most. If I have to decide which mean of transport I like most, it’ll be a car. Nowadays it is really necessary...