Thành ngữ tiếng Anh giao tiếp thông dụng

Polcet – Thành ngữ tiếng Anh giao tiếp thông dụng       1) Khỏe như trâu. As strong as a horse. 2) Đường nào cũng về La Mã. All roads lead to Rome. 3) Hữu xạ tự nhiên hương. Good wine needs no bush. 4) Vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Diamond cuts diamond. 5)...

Một số giới từ thông thường và cách dùng

Polcet – Một số giới từ thông thường và cách dùng   1.    AT, IN, ON – AT: dùng trước thời gian ngắn: giờ, phút giây … E.g. At 10 o’clock; at this moment; at 10 a.m – ON: dùng trước thời gian chỉ: ngày, thứ ngày (trong lịch …) E.g....

PHRASAL VERBS

Polcet – PHRASAL VERBS COME 1. Come about: xảy ra, xảy đến 2. Come across = bump into: tình cờ gặp 3. Come again: cố gắng 4. Come along: tiến triển 5. Come apart: làm tan rã, phân hủy 6. Come away: rơi ra, bong ra, đi khỏi 7. Come back = get back = be back: quay...

Phân biệt “Say, Speak, Tell, Talk”

Polcet – Phân biệt “Say, Speak, Tell, Talk”       1. SAY: nói ra, nói rằng.   Là động từ có tân ngữ, chú trọng nội dung được nói ra. Eg: – Please say it again in English.       – They say that he is very ill.   2. SPEAK: nói ra lời, phát...