Tên khóa học Ngày khai giảng Ngày học Giờ học Số buổi/tuần Tổng số buổi Học phí (nghìn đồng)  Học phí áp dụng Tháng 10 
I. Tiếng Anh trẻ em        
a. Tiếng Anh mẫu giáo và tiểu học        
  1. Starter 15/10 4,6 18h00-19h30 2 buổi 20 buổi 2,990     2,990
    19/10 7,CN 16h00-17h30 2 buổi 20 buổi 2,990     2,990
  2. Mover 1 16/10 3,5 18h00-19h30 2 buổi 18 buổi 2,790     2,790
    25/10 7,CN 14h00-15h30 2 buổi 18 buổi 2,790     2,790
  3. Mover 2 25/10 7, CN 09h00-10h30 2 buổi 18 buổi 2,790     2,790
                 
  4. Mover 3 POLCET     2 buổi 18 buổi 2,790     2,790
* 5. Flyer 1 POLCET     2 buổi 18 buổi 2,790     2,790
  6. Flyer 2 POLCET     2 buổi 18 buổi 2,790     2,790
b. Học toán bằng Tiếng Anh      
* 1. Elementary POLCET     2 buổi 24 buổi 3,560     3,560
  2. Pre-Intermediate POLCET     2 buổi 24 buổi 3,560     3,560
  3. Intermediate POLCET     2 buổi 24 buổi 3,560     3,560
  4. Advanced POLCET     2 buổi 24 buổi 3,560     3,560
II. Tiếng Anh thiếu niên                    
  1. Elementary POLCET     3 buổi 30 buổi 4,500     4,500
  2. Pre-Intermediate POLCET     3 buổi 30 buổi 4,500     4,500
  3. Intermediate POLCET     3 buổi 30 buổi 4,500     4,500
  4. Advanced                         –  
III. Tiếng Anh người lớn chuyên sâu            
a. Các khóa ngữ âm      

  1. Ngữ âm cơ bản 08/10 2,4,6 18h00-19h30 3 buổi 20 buổi 2,875     2,875
    15/10 2,4,6 14h00-15h30 3 buổi 20 buổi 2,875     2,875
  2. Ngữ âm nâng cao POLCET     3 buổi 20 buổi 3,000     3,000
b. Các khóa ngữ pháp        
* 1. Ngữ pháp cơ bản 16/10 3,5,CN 18h00-19h30 3 buổi 24 buổi 3,100     3,100
    31/10 2,4,6 19h30-21h00 3 buổi 24 buổi 3,100     3,100
  2. Ngữ pháp nâng cao POLCET     3 buổi 24 buổi 3,100     3,100
c. Các khóa giao tiếp     
* 1. Giao tiếp cơ bản 12/10 3,5,CN 18h00-19h30 3 buổi 18 buổi 2,875     2,875
    24/10 2,4,6 19h30-21h00 3 buổi 18 buổi 2,875     2,875
  2. Giao tiếp mở rộng POLCET     3 buổi 24 buổi 3,000     3,000
d. Khóa học Tiếng Anh toàn diện    
    16/10 3,5,CN 19h30-21h00 3 buổi 62 buổi    10,320   10,320
24/10 2,4,6 16h00-17h30 3 buổi 62 buổi 10,320      10,320
IV. Các khóa Tiếng Anh cấp tốc             
* 1. Ngữ âm cấp tốc POLCET     3 buổi 12 buổi 3,400     3,400
* 2. Ngữ pháp cấp tốc POLCET     3 buổi 15 buổi 3,200     3,200
  3. Giao tiếp cấp tốc POLCET     3 buổi 12 buổi 2,600     2,600
V. Luyện thi chứng chỉ     
a. Intensive Writing  POLCET     3 buổi 24 buổi 6,200     6,200
b. Luyện thi Toeic 
  1. Pre-Toeic 19/10 3,5,CN 09h00-10h30 3 buổi 24 buổi 3,400     3,400
    22/10 2,4,6 18h00-19h30 3 buổi 24 buổi 3,400     3,400
  2. Toeic 450 22/10 2,4,6 18h00-19h30 3 buổi 24 buổi 3,990     3,990
             
  3. Toeic 600 POLCET     3 buổi 24 buổi 4,400     4,400
  4. Toeic 750 POLCET     3 buổi 24 buổi 4,800     4,800
c. Luyện thi IELTS    
  1. IELTS – Foundation POLCET     3 buổi 24 buổi 6,200    6,200
  2. IELTS – Extension 1 POLCET                       –  
  3. IELTS – Extension 2 POLCET                       –  
  4. IELTS – Extension 3 POLCET                       –  
d. Luyện thi TOEFL  POLCET
e. Luyện thi GMAT  POLCET      
VI. Luyện thi Đại học
    20/10 2,4,6 09h30-11h00 3 buổi 40 buổi 6,000     6,000
    26/10 3,5,CN 18h00-19h30 3 buổi 40 buổi 6,000     6,000
         
VII. Luyện thi cấp 3    
    20/10 2,4,6 15h30-17h00 3 buổi 30 buổi 4,000     4,000
    26/10 3,5,CN 19h30-21h00 3 buổi 30 buổi 4,000     4,000
         
VIII. Tiếng Anh đào tạo theo yêu cầu  POLCET