HỌC TIẾNG ANH CÙNG POLCET

Phân biệt “Say, Speak, Tell, Talk”

Polcet – Phân biệt “Say, Speak, Tell, Talk”

 

Phân biệt "Say, Speak, Tell, Talk"

 

 

1. SAY: nói ra, nói rằng.

 

Là động từ có tân ngữ, chú trọng nội dung được nói ra.

Eg: – Please say it again in English.
      – They say that he is very ill.

 

2. SPEAK: nói ra lời, phát biểu.

 

Thường dùng làm động từ không có tân ngữ. Khi có tân ngữ thì chỉ là một số ít từ chỉ sự thật “truth”.

Eg: – He is going to speak at the meeting.
     – I speak Chinese. I don’t speak Japanese.

Notes: Khi muốn “nói với ai” thì dùng speak to sb hay speak with sb.
Eg: – She is speaking to our teacher.

 

3. TELL: cho biết, chú trọng, sự trình bày.

 

Thường gặp trong các cấu trúc:

tell sb sth : nói với ai điều gì

Eg: The teacher is telling the class an interesting story.

tell sb to do sth :bảo ai làm gì

Eg: Please tell him to come to the blackboard.

tell sb about sth :cho ai biết về điều gì

Eg: We tell him about the bad new.

 

4. TALK: trao đổi, chuyện trò.

 

Thuờng gặp trong các cấu trúc :

talk to sb: nói chuyện với ai

Eg: He and his classmates often talk to each other in English.

talk about sth: nói về điều gì

Eg: What are they talking about?

 talk with sb: chuyện trò với ai.