Một số thán từ thông dụng

Polcet – Một số thán từ ( interjection ) thông dụng    Thán từ Ý nghĩa Ví dụ           Ah – expressing pleasure. diễn tả niềm vui sướng – expressing realization. diễn tả sự thông suốt – expressing resignation. diễn tả sự thoái thác –...

Các cách dùng của “HOW”

  Ex: 1.    How long have they been married? Oh, for a very long time. More than 25 years.   2.    How long was the wedding dress? It was very short, knee-length really.   3.    How often will you visit your mother in hospital? I shall try to visit at least once a...

Các cụm từ viết tắt

Polcet – Các cụm từ nói/viết tắt trong tiếng Anh   1.    GONNA là dạng nói tắt của cụm “going to“. Nếu bạn nói nhanh cụm từ này mà không phát âm rõ từng từ, nghe nó sẽ giống như phát âm của “gonna”. Eg: –      Nothing’s gonna...